Сыбайлас жемкорлык туралы баяндама

 

 

 

 

Слайд / презентация бет: 8. Сыбайлас жеморлыа арсылыты жаа идеология. ткзлген кн: 13.10.2016.Трбие саатыны масаты: Масаты: 1.Сыбайлас-жеморлы деген ымды тсндрп,пайда болу жадайлары жайлы тснк алыптастыру. Сыбайлас жеморлыты пайда болуы алашы тапты оамдар мен мемлекеттк рылымдар алыптасан уаыттар ойнауына жетелейд. Бiз млде жаа оамда мiр срiп жатырмыз. Жалпы, лтты баяндама туралы норма Нидерланды мен Сингапур сияты елдерд сыбайлас жеморлыа арсы тжрибесне негзделген. Социальный видеоролик о вреде коррупции, спроектированный Международным Правозащитным Центром (Жандильда Жакупов). Рысдулет. 1245Дипломные работы 20Диссертации 352Доклад/ Баяндама 22Дополнительный материал Сыбайлас жеморлы ылмыстар жасааны шн жазаны тр мен млшер жасалан ылмысты рекетт ауптлк дегей мен келтрлген залалына байланысты болады. Сыбайлас жеморлыпен кресу жне оны жеу бгнг кн республикадаы мемлекеттк саясатты басты баыттарыны бр болып табылады. М/лы Мхитты ары жаынан бр ысая азастанаа келедде шаруады жайап, арыныды майлап беремн деп соады. ткзген сынып: 8г. азастан Республикасыны 267 « Сыбайлас жеморлыа крес туралы» Заы 1998 жылы 2 шлдеде абылданды.

Жамбыл облысы бойынша. 1. Дрс1) Сыбайлас жеморлыпен ы бзушылы фактс туралы хабарлаан немесе сыбайлас жеморлыа арсы креске зге де трде жрдемдесетн. Шет елдердег сыбайлас жеморлыа арсы мдениет. Р Мемлекттк ызмет стер жне сыбайлас жеморлыа арсы Сыбайлас жеморлы - оам дерт Кез келген ркениетт оам шн сыбайлас жеморлыпен крес е зект м Сыбайлас жеморлыты алдын алу, сыбайлас жеморлыпен, ы бзушылыпен жне ол шiн жауаптылы.3801Все работы 3Бизнес-план 38Готовые работы 2015-2016 гг. Нарыты атынастарды алыптасуыны крдел кезенде елд экономикалы мдделерне баытталан атерлерд бастауы е алдымен отанды тауар ндрушлерд жне олармен байланыстаы жеморлыпен шырмалан шенеунктерд заа айшы рекеттернде жатуы Слайд / презентация таырыбы: Сыбайлас жеморлы туралы. Сыбайлас жеморлыпен крес азастанны бгнг кнг крдел мселесн бр болып отыр. азАпарат - Мемлекеттк ызмет стер жне сыбайлас жеморлыа арсы с-имыл агенттг « Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» Заны 17-бабын ске асыру шебернде лтты баяндама дайындады. «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» За абылдананнан бер он жылды шнде, сыбайлас жеморлыа арсы с-рекеттер дйектлкпен жзеге асырылуда. Ашы трбие сааты: «Сыбайлас жеморлыа арсы крес». .

азрг кезде, бзде, жеморлыты дамып кеткендг соншалы жасыруа да келмей алды. Оны бара халы кнделкт з бастарынан ткзп жатыр. Сыбайлас жеморлы детте кшт р зиянды жаынан кез келген елд экономикалы жне леуметтк дамуына серн тигзед. Жаа оамны сипаты iскерлiк болса, бл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Сыбайлас жеморлы аупт леуметтк былыс. са-тйек бр Тснк алыптастыру Баяндама жасау.Сыбайлас-жеморлы деген тснк маынасына этимологиялы арау мны параа сатып алу, пара ретнде, "corruptio" деген латын сзн алып, анытауа ммкндк беред. Сыбайлас жеморлыты алдын алу, кресу шаралары. азастан республикасындаы е елеул мселелерд бр болып табылатын жне де оамдаы йреншкт болып бара жат Жеморлы рас, жаана жайылан кесапат. Сыбайлас жеморлы: теориялы негздер, даму тарихы жне трлер азастан Республиксыны «Сыбайлас жеморлыпен крес туралы» Заында сыбайлас жеморлыа келесдей ым берлген: Мемлекеттк мндеттерд атаратын адамдарды, сондай-а KZ » азаша Пайдалы кеес жинаы, сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы маалаМемлекеттк органдардаы жеморлы рекеттерн кус боланда не стеу керек?, не стеу ажет Мемлекеттк органдардаы жеморлы рекеттерн кус боланда не стеу керек?, сыбайлас. блмнен жне орытындыдан. азастан 2030 даму стратегиясында крсетлген сыбайлас жеморлыпен кресу с-шаралары ыты мемлекетт пайда болуы 4. Сонымен атар, сыбайлас жем орлыа арсы мониторинг, жем орлы туекелдерне талдау, сыбай-лас жеморлыа арсы мдениетт алыптастыру жне жыл сайыны осы салалардаытындыын атап ткен жн. Сыбайлас жеморлыты алдын алу орытынды Пайдаланылан дебиеттер. рметт Саяси кееске атысушылар! «Сыбайлас жеморлы» тснг (латынша corruptio) - пара беруд, зн ызметтк дрежесн лауазымды тласын жеке баю масатында ткелей пайдалану дегенСыбайлас-жеморлы — реферат | жемкорлык.docxmyunivercity.ru//20356824108386D0B01.htmlСкачать файл Просмотреть документ. Осы былыспен крест тарихы тереде жатыр. Сыбайлас жеморлыа арсы крес жргiзушi органдар ажет болан жадайда сыбайлас жеморлыа арсы креске жрдемдесетiн адамдарды жеке басыны ауiпсiздiгiн амтамасыз етедi. Ежелг грек ойшылдары Платон менКомитет з ызмет ту-ралы жылды баяндама шыарады, онда ол жеткзген жне болашата жзеге асыру ажетт апарат сынылады. 2. Бдан блек, лтты баяндама аныталан сыбайлас жеморлытар туралы жне оны жолын кесу мен жою фактлер амтылады. Нр Отан партиясы ауданды филиалы траасыны брнш орынбасары С.Сатылановты баяндамасынан. Жобаны зектлг Сыбайлас жеморлыа арсы с-имылды 2015-2025 жылдара арналан бадарламасында оамда сыбайлас жеморлыа арсы мдениетт, блм беру мен трбиелеуд алыптастыру кзделген, бл « Сыбайлас жеморлы жо ел ркендеуш ел» партиялы Размер: 29.37 Kb. з кзарастарын блдрп, дниетанымдарын кеейту. Баяндама крспеден, негзг. оса берлп отыран Сыбайлас жеморлыа арсы с-имыл туралы лтты баяндаманы дайындау, азастан Республикасыны Президентне енгзу жне оны жариялау аидалары бектлсн. Б-ы халыаралы сыбайлас жеморлыпе крес туралы аытамалы жатыда былай делге: « Сыбайлас жеморлы- бл жеке масаттарда пайда кру ш мемлекеттк билкт пайдалау». з ойларын еркн жеткзе блу аблеттерн дамыту 3. Бзд кслер оан, рине, бек сенед де Шолаоран ауылы округ кмн сайты Сыбайлас жеморлыты мемлекетт бсекеге аблеттлгн едур тмендететн, оамда демократиялы айта руларды жзеге асыруды тежейтн, елд халыаралы беделне клеке тсретн белгл. з мемлекетне жауапкершлкпен арау жне длдкке Презентация таырыбы Сыбайлас жеморлы туралы. Бл слайд Сыбайлас жеморлы, пара туралы жалпы тснк, жеморлыты келер Орыс тлн тсндрме сздг сыбайлас-жеморлыты пара берп сатып алу, лауазымды адамдарды, саяси айраткерлерд сатындыы ретнде сипаттайды.Баяндама. Рим ыында сондай-а Сыбайлас жеморлы туралы ке ауымды млметтер антик дурн мрасында кездесед. Тамырына балта шабылмай тран оам дертмен кресуд жолдары жан-жаты талы таразысына тст. Просмотр содержимого документа «Баяндама "Сыбайлас жем?орлы?"» Сыбайлас жеморлы оамны зект мселес. лкен леуметтк асрет болып табылатын ол саяси даму трысынан бр-брне самайтын лемдег Сыбайлас жеморлы барлы салада крнс беруде. азастан экономикасы, аржы жне халыаралы сауда университет Астана азастан Крспе Негзг блм 1.Сыбайлас жеморлы: теориялы негздер, даму тарихы жне трлер 2. Бл слайд / презентация жалпы Сыбайлас жеморлы туралы тснк Слайд мазмны мен таырыбы "Сыбайлас жеморлы" жне оны салдарлары туралы болма. Мселен, азастан Республикасы ылмысты кодексн Сыбайлас жеморлы туралы маала. Сыбайлас жеморлы ылмысты себептк.кешендк факторлары 3. а. азастан Республикасыны «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» Заын сйкес сыбайлас жеморлыпен крест барлыжатан жмыс барысы жайында жне аламызда орын алып отыран сыбайлас жеморлы деректер бойынша ысаша шолу- баяндама жасады. з мемлекетне жауапкершлкпен арау жне длдкке трбиелеу Сыбайлас жеморлы— оамды дерт. Слайд барлыы 10 беттен трады. арап трса, бзде жеморлы жайламаан мемлекеттк орындар жотай. Сыбайлас-жеморлы деген ымды тсндрп, пайда болу жадайлары жайлы тснк алыптастыру. Бгн араандыда жеморлыа арсы крес жнндег облысты кеестерд басшыларымен республикалы семинар-кеес тт. Масаты: 1. Сыбайлас жеморлы дегенмз зада арастырылмаан жеке немесе днекерлер арылы млктк иглкке жне мемлекеттк функцияларды атаратын басымды тлал Сыбайлас жеморлы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаш 3. Ол кесапатты лемде кез келген у тя таратып жре беретн болды. Сыбайлас жеморлы ымыны анытамасы Сыбайлас Мамырбай Млдр, Суленбай Айдана 10 «А» сынып оушылары.Сыбайлас жеморлы ымыны анытамасы Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» Р заында наты берлген. 5. жемкорлык.docx.Сыбайлас-жеморлыпен крес туралы Заны 7 бабында сыбайлас-жеморлыпен креске ыпал жасап жрген адамдарды орауа келес кеплдк бектлген: сыбайлас-жеморлы ылмыс фактс туралы хабар берген Сыбайлас жеморлы мемлекеттк рылымдарды экономика аясында ылмысты рылымдармен бте айнасуы, сондай-а мемлекеттег лауазымды адамдарды, оамды жне саяси айраткерлерд сатылыштыы, параорлыы.

КБД ЖББ бастыыны м.

Новое на сайте:


Copyright © 2017